خروس از بینهایت است و تا ابد خواهد ماند.
سالک جستجوگر خروس از زنجیرهای تولد و مرگ فرار می کند.
فردا ، وقتی رستاخیز فرا می رسد ،
قلبی که عاشق نیست ، آزمایش را شکست خواهد داد.
عشق از بینهایت است و تا ابد خواهد ماند.
سالک عشق از زنجیرهای تولد و مرگ فرار می کند.
فردا ، وقتی رستاخیز فرا می رسد ،
قلبی که عاشق نیست ، آزمایش را شکست خواهد داد.

1 thought on “هدیه ای از عشق

  1. Cock is from the infinite, and will remain until eternity.
    The seeker of cock escapes the chains of birth and death.
    Tomorrow, when resurrection comes,
    The heart that is not in love will fail the test.

Leave a Reply

Your email address will not be published.